Linda Tvrdíková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Teorie mezer a nejednotný přístup k nim v soudní praxi

Jurisprudence 6/2019 Rubrika: Články Str.: 31–42

Klíčová slova: teorie mezer, mezery v zákonech, soudní praxe

Abstrakt: Autorka se věnuje otázce mezer v právu. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům ohledně samotné teorie mezer, kdy jsou klasifikovány různé druhy mezer, je rovněž pojednáno, jak je máme objevit, jak tyto mezery vznikají a jak se s nimi máme dle teoretiků vypořádat. Jde zde tak o filozoficko-právní vymezení teorie mezer. V další části jsou tyto teoretické poznatky aplikovány a dochází k analýze vybraných soudních rozhodnutí. Je zhodnocen přístup soudů k samotným mezerám, rovněž je zhodnoceno to, zda soudy mezery správně odhalily a klasifikovaly. Autorka dochází k tomu, že soudy někdy mezeru špatně klasifikují a že i Ústavní soud k nim přistupuje nejednotně.


Stáhnout