Recenzní řízení

Všechny odevzdané příspěvky, které splňují kvalitativní i formální kritéria pro recenzované rubriky, jsou důsledně posuzovány nejméně dvěma recenzenty. 

Před postoupením příspěvku recenzentům posoudí všechny došlé příspěvky šéfredaktor z hlediska splnění formálních náležitostí (vč. stylistického zpracování, poznámkového aparátu, struktury apod.). Pokud jsou tyto splněny, postoupí došlý příspěvek k recenznímu řízení. Šéfredaktor může odmítnout příspěvek i bez recenzního řízení, jestliže příspěvek nesplňuje všechna kvalitativní i formální kriteria nebo svým zaměřením či způsobem zpracování není vhodný k publikaci v Jurisprudenci. Případně může před zahájením recenzního řízení šéfredaktor sám vyzvat autora k úpravě příspěvku.

Recenzní řízení je zásadně oboustranně anonymní, tzn. recenzenti neznají identitu autora a autor nezná identitu recenzentů. Anonymitu příspěvku zajistí redakce tím, že odstraní z textu všechny informace, z nichž by bylo možné dovodit jméno autora.

Recenzenty mohou být zásadně experti z oboru, jehož se příspěvek týká, a to primárně z řad akademických či výzkumných pracovníků, anebo osob mimo akademickou či vědeckou sféru, ale s vysokým odborným renomé. Recenzenti posuzující rukopis by měli být pokud možno z různých pracovišť, přičemž nesmí být z téhož pracoviště jako autor hodnoceného příspěvku. (Bližší informace viz Etický kodex)

Lhůta pro vypracování recenzních posudků je maximálně 30 kalendářních dní. Po marném uplynutí této lhůty může redakce požádat o posudek náhradního recenzenta.

Recenzenti posuzují příspěvky podle kriterií příslušných pro rubriku, pro niž je příspěvek určen. Recenzent může redakci navrhnout přesunutí příspěvku do jiné rubriky. O konečném zařazení příspěvku do příslušné rubriky rozhoduje redakce, resp. šéfredaktor.

Recenzenti se ve svém posudku vyjádří, zda příspěvek má být přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování nebo odmítnut. Konečné rozhodnutí o publikaci nabídnutého příspěvku, stejně jako o jeho zařazení do rubriky, činí šéfredaktor. Ve sporných případech šéfredaktor konzultuje redakční radu, přičemž členům redakční rady předloží získané recenzní posudky.

Je-li příspěvek v recenzním řízení určen k přepracování, sdělí redakce autorovi návrhy a doporučení recenzentů. Po přepracování příspěvku jej redakce postoupí do druhého kola recenzního řízení. Bude-li příspěvek odmítnut již v prvním kole recenzního řízení, nemůže být postoupen do druhého kola ani po jeho přepracování.

Ve druhém kole mohou recenzenti navrhnout pouze přijetí k publikaci nebo odmítnutí příspěvku. V případě kladného stanoviska mohou navrhnout již jen drobné stylistické úpravy nebo opravy překlepů a gramatických chyb. Třetí kolo recenzního řízení se nezahajuje.

Redakce sdělí autorovi nabídnutého příspěvku své konečné stanovisko k publikaci, a to včetně odůvodnění. V případě, že příspěvek byl odmítnut v recenzním řízení, sdělí redakce autorovi i stanovisko recenzentů. 

 

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více