Rubriky

Níže naleznete rámcová orientační kriteria definující charakter jednotlivých pravidelných i nepravidelných rubrik. O zařazení jednotlivých příspěvků do rubrik rozhoduje šéfredaktor časopisu. 

Stať

 • Rozsah: 25 000 – 65 000 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou,
 • Recenzovaná rubrika
 • Parametry:

Do hloubky zaměřená teoretická analýza úzce vymezené právní problematiky, která obsahuje podrobný poznámkový aparát. Zohledňuje teoretické aspekty zkoumané problematiky a opírá se o dosavadní odborný diskurs k tématu, který také cituje. Zohledňuje relevantní publikovanou literaturu (věcně, nebo v poznámkách) vč. zahraniční, stejně jako právní zdroje, včetně judikatury. V každém čísle může být nejvýše jedna stať.

 • Požadované přílohy: abstrakt v českém a anglickém jazyce (viz Přílohy a informace), klíčová slova v českém a anglickém jazyce, přeložený název do anglického jazyka

Článek

 • Rozsah: 15 000 – 50 000 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou
 • Recenzovaná rubrika
 • Parametry:

Příspěvek výzkumného (analytického) nebo přehledového (syntetického) typu, zkoumající konkrétní právní problematiku právní teorie či praxe. Oproti stati může být tematicky šířeji vymezen, rozsahově kratší a při jeho hodnocení se klade menší důraz na hloubku zpracování tématu.

Obsahuje podrobný poznámkový aparát a musí zohledňovat relevantní literaturu a judikaturu. Primárním cílem článku není podat či propagovat určitý názor, nýbrž předložit vědecký poznatek. Analytický článek systematicky rozebírá konkrétní problém (např. komparativní metodou), zatímco přehledový článek obsahuje shrnutí právní úpravy nebo vývoje institutu či problematiky, ev. systematicky utříděnou syntézu dosud publikovaných stanovisek k určitému tématu.

 • Požadované přílohy: abstrakt v českém a anglickém jazyce (viz Přílohy a informace), klíčová slova v českém a anglickém jazyce, přeložený název do anglického jazyka

 Diskuse

 • Rozsah: 10 000 – 30 000 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou
 • Recenzovaná rubrika
 • Parametry:

Odborné stanovisko autora k vybranému aktuálnímu problému právní teorie či praxe.

 • Požadované přílohy: abstrakt v českém a anglickém jazyce (viz Přílohy a informace), klíčová slova v českém a anglickém jazyce, přeložený název do anglického jazyka

Recenze

 • Rozsah: 4 000 – 7 000 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou
 • Nerecenzovaná rubrika
 • Parametry:

Popis a subjektivní hodnocení vydané odborné monografie. Nemusí obsahovat poznámkový aparát.

Zprávy

 • Rozsah: 2 000 – 4 000 znaků vč. mezer a poznámek pod čarou
 • Nerecenzovaná rubrika
 • Parametry:

Obsahuje stručné zprávy o významných událostech vědeckého života. 

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více