Etický kodex

Účelem tohoto etického kodexu je stanovit pravidla pro publikaci příspěvků v časopise Jurisprudence. To se týká jak posuzování došlých příspěvků redakcí, tak následného recenzního řízení. Jeho zněním jsou povinni se řídit autoři, redaktoři i recenzenti.

Případnými stížnostmi na porušení pravidel etického kodexu se zabývá redakční rada Jurisprudence. Podněty mohou stěžovatelé adresovat předsedovi redakční rady (viz Kontakty).

1. Autoři

1.1          Všechny příspěvky, nabízené redakci Jurisprudence k publikování musejí být původním dílem. Nabízené příspěvky nesmí být celé ani z části dříve publikované v jiném časopise, monografii, internetové stránce, blogu ani jiném veřejném médiu. Výjimkou z tohoto pravidla lze zařadit k publikaci příspěvky, které byly před tím částečně publikované ve sbornících z konference nebo ve kvalifikační práci (diplomové, rigorózní, disertační, habilitační apod.). Takovou výjimku lze povolit jedině tehdy, jestliže autor příspěvku redakci o tom, že příspěvek byl již publikován jinde, předem jasně informoval.

1.2          Autor je povinen redakci upozornit na případný střet zájmů v souvislosti s nabízeným příspěvkem.

1.3          Autor nesmí nabídnout příspěvek více časopisům současně. Do jiného časopisu může autor nabídnutého příspěvku nabídnout jedině na základě odmítnutí příspěvku redakcí Jurisprudence.

1.4          Autoři, jejich příspěvky byly v recenzním řízení vráceny k přepracování, mohou redakci dodat další verzi téhož příspěvku. Pokud tato verze nebude shledána vhodná k publikaci bez dalších úprav, bude předložený příspěvek definitivně odmítnut. Pokud autor redakci nedoručí upravenou verzi svého původního příspěvku, nemá nárok na publikaci svého příspěvku.

 

2. Plagiátorství

2.1   Autor je povinen dbát, aby jeho příspěvek neporušoval autorská práva jiných autorů. V případě, že autor používá cizí díla, jejichž použití vyžaduje souhlas autora, je povinen si zajistit potřebná oprávnění před odesláním příspěvku redakci.

2.2          Plagiátorství je ve všech jeho formách nepřijatelné. Autoři jsou povinni důsledně citovat díla ostatních autorů, jejichž myšlenky přebírají, a to jak v doslovné podobě (formou citátu), tak i formou parafráze. V případě provinění autora proti zákazu plagiátorství může být autorovi odepřeno, aby i v budoucnu publikoval v časopise Jurisprudence.

2.3          Autoplagiátorství (opakované publikace vlastních děl) je nepřijatelné. Autor je povinen citovat i vlastní díla, pokud užívá v nabídnutém příspěvku vlastní text již jinde publikovaný v identickém znění. Takový text musí být označen jako citát uvozovkami. Na druhou stranu by se autoři, kteří odkazují na své starší práce, měli vyhnout nadměrnému účelovému odkazování na své vlastní práce.

2.4          Autoři publikující výsledky své výzkumné činnosti jsou povinni uvádět všechny své spolupracovníky, kteří se na jejich společném výzkumu významně podíleli, zejména pak tehdy, jestliže jsou také spoluautory příspěvku, který je písemným výstupem společného projektu. To platí i tehdy, jestliže tyto osoby nejsou formálně uvedeni jako řešitelé projektu (např. jde o studenty). Tyto spolupracovníky je autor povinen uvést jako spoluautory příspěvku. Osoby, které se dílčím způsobem podílely na přípravě příspěvku, musí autor jako spolupracovníky uvést alespoň v poznámce pod čarou.

2.5          Autoři příspěvků jsou povinni dodržovat standardní postupy a pravidla vědecké práce. Jejich závěry, které jsou součástí příspěvku nabídnutého redakci, nesmí obsahovat zavádějící nebo zjevně smyšlené informace.

 

3. Redaktoři

3.1  Členové redakce i redakční rady jsou zásadně nezávislí. Redaktoři nezneužívají svého postavení a k autorům přistupují diskrétně, objektivně, konstruktivně, citlivě a bez prodlení. Redaktoři posuzují rukopisy pouze na základě jejich odborných kvalit a přínosu pro odbornou komunitu, a to bez ideových předsudků a osobních preferencí. Redakce současně respektuje metodickou a teoretickou pluralitu, stejně jako pluralitu názorů a svobodu slova s ohledem na platný právní řád.

3.2          Redaktoři přistupují k nabídnutým příspěvkům na základě předem deklarovaných redakčních zásad a redakční politiky, přičemž se opírají o recenzní posudky. Autorovi nabídnutého příspěvku podají dostatečné vysvětlení ohledně stanoviska k publikaci příspěvku a případně mu sdělí návrhy a doporučení na úpravu příspěvku pro účely jeho publikace. Redakce může trvat na úpravě příspěvku dle stanoviska recenzentů nebo redakce při respektování svobody slova a plurality názorů. Redakce může bez vysvětlení odmítnout pouze takový rukopis, který neodpovídá deklarovaným základním kvalitativním kriteriím pro hodnocení nabízených příspěvků.

3.3          Redaktoři Jurisprudence jsou povinni dbát autorských práv i redakční etiky. Zásadně nesmí poskytnout nabídnutý příspěvek nikomu jinému než recenzentům, autorovi či spoluautorovi, dalším redaktorům nebo členům redakční rady. Členové redakční rady, kteří získali text příspěvku od redakce, jej nesmí poskytnout žádné další osobě, a to ani z části. Redaktoři i členové redakční rady jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů i autorů v rámci recenzního řízení.

3.4          Redakce je oprávněna publikovat i takový příspěvek, který získal negativní hodnocení jednoho z recenzentů. V takovém případě musí však redakce recenzentovi podrobně vysvětlit důvody, které ji k tomu vedly.

3.5          Anonymitu příspěvků zasílaných recenzentům zajišťuje redakce odstraněním všech informací v příspěvku, které by prozradily identitu autora. Identita recenzenta může být odkryta pouze se souhlasem recenzenta. Recenzní posudky jsou archivovány redakcí spolu s dalšími materiály souvisejícími s recenzním řízením.

3.6          V případě, že příspěvek k publikaci nabídne člen redakce, zajistí průběh recenzního řízení jiný redaktor. Redaktoři jsou povinni se i jinak vyhýbat střetu zájmu.

 

4. Recenzenti

4.1          Příspěvky nabídnuté autory k publikování v recenzovaných rubrikách procházejí recenzním řízením (jeho průběh viz Recenzní řízení).

4.2          Recenzenti hodnotí předkládané příspěvky objektivně, spravedlivě, důsledně a na základě kriterií stanovených pro jednotlivé rubriky (blíže viz Rubriky v sekci O časopise). Publikované příspěvky jsou redakcí i recenzenty posuzovány výlučně podle standardních vědeckých metod, které se obvykle užívají v akademických časopisech.

4.3          V zájmu objektivity se recenzního řízení účastní vždy nejméně dva externí experti na příslušné téma nebo z daného oboru, a to primárně z řad akademických či výzkumných pracovníků, anebo osob mimo akademickou či vědeckou sféru, ale s vysokým odborným renomé. Recenzenty mohou být též členové Rady poradců Jurisprudence. Recenzenti posuzující rukopis by měli být pokud možno z různých pracovišť, přičemž nesmí být z téhož pracoviště jako autor hodnoceného příspěvku.

4.4          Recenzní řízení je oboustranně anonymní, což znamená, že recenzentům je skryta identita autora a autorovi je skryta identita recenzentů. Recenzenti zpracovávají hodnocení nabídnutých příspěvků ve stanovených lhůtách.

4.5          Recenzentem nemůže být jmenován ten, kdo se jakkoli podílel na vzniku příspěvku, a to i tehdy, jestliže byl školitelem nebo vedoucím práce autora, ev. garantem. Recenzenti respektují důvěrný charakter recenzního řízení a informace týkající se rukopisu a recenzního řízení nesdělují třetím osobám.

4.6          Redakce ke stanoviskům recenzentů přihlédne. Není však jimi vázána. Na základě recenzního hodnocení může přesunout příspěvek do jiné rubriky.

 

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více