Publikační kritéria

Všechny příspěvky aspirující na publikaci v Jurisprudenci by měly splňovat níže uvedená základní kriteria, podle kterých redakce i recenzenti rozhodují o zařazení příspěvku k publikaci. 

 1. Původnost. Příspěvek by měl přinášet nový pohled na zkoumanou problematiku a měl by obsahovat původní myšlenky, které obohacují či posouvají dosavadní odborný diskurs k tématu. Neměl by být ani jinde (byť z části) publikován.
 2. Téma. Příspěvky by měly být adresovány primárně vědecké komunitě, nikoli právní praxi. Název příspěvku by neměl ukazovat na jen částečné zpracování problematiky, např. „několik poznámek k …“, které neodpovídá vědecké systematice a hodí se případně jen do rubriky Diskuse. Vhodnější je tedy užší vymezení tématu. Název by neměl pokud možno odkazovat na číslo ustanovení právního předpisu, ale mel by být vyjádřen věcně.
 3. Úroveň zpracování. Text příspěvku musí přesně odpovídat jeho názvu. Téma by mělo být zpracováno do hloubky a uceleně. Nejsou proto vhodné příspěvky k „vybraným problémům“. Text by měl obsahovat jasně formulované cíle i závěry. Metodika zpracování se liší v jednotlivých rubrikách.
 4. Zohlednění dosavadního odborného diskursu. Autor by měl navazovat na dosud publikovanou vědeckou literaturu (články i monografie) k danému tématu a měl by zohlednit argumentaci jiných autorů (v textu, nebo v citacích). V tomto směru se za odbornou literaturu nepovažují komentáře k právním předpisům a učebnice.
 5. Srozumitelnost a přesvědčivost. Příspěvek by měl mít jasnou logiku výkladu a autorova argumentace by měla být přesvědčivá v kontextu probíhajícího odborného diskursu k tématu.
 6. Literární styl. Text příspěvku by měl mít literární formu typickou pro odborné příspěvky, tzn. souvislého výkladu. Nelze akceptovat příspěvky ve formě osnovy, kde výklad je prezentován ve stručných bodech.
 7. Metodika. Příspěvek by měl být vypracován s použitím metodiky vhodné pro psaní vědeckých prací s důrazem na objektivnost hodnocení, spolehlivost zdrojů a logickou strukturu argumentace.
 8. Zohlednění literatury. Autor musí v rámci návaznosti na probíhající odborný diskurs důsledně citovat zásadní díla vztahující se k tématu příspěvku.
 9. Zohlednění judikatury. Autory by měl zohlednit nejvýznamnější judikáty, týkající se tématu příspěvku.
 10. Citační potenciál. Téma i jeho zpracování by mělo obsahovat myšlenky, na které mohou navazovat další autoři, a to jak v ČR, tak případně i v zahraničí.
 11. Zahraniční literatura a judikatura. Zejména u statí by měl autor zohlednit také zahraniční zdroje, tj. literaturu i judikaturu. Zvláště podstatné je to v případě tématu s mezinárodním přesahem.
 12. Komparativní pohled. U statí by měl autor, pokud je to s ohledem na téma příspěvku možné, uvést srovnání alespoň s vybranými zeměmi zejména EU.

 

U příspěvků zařazovaných do nerecenzovaných rubrik Komentáře judikatury a Diskuse se při hodnocení příspěvků klade důraz jen na kriteria 1–6. Příspěvky pro rubriky Statě a Články se hodnotí podle všech uvedených kriterií.

 

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více