Vzory citací

Vzory citací

 

monografie

KNAPP, V. Velké právní systémy: Úvod do srovnávací právní vědy. Praha 1996, str. 131.

ALEXY, R. A. Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification. Oxford 1989, str. 182 a násl.

kolektivní monografie

MACCORMICK, N. – BIRKS, P. The Legal Mind: Essays for Tony Honoré. Oxford 1991, str. 23.

BOBEK, M. – KÜHN, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace. 2. vyd., Praha 2013, str. 98–110.

GERLOCH, A. – ŠTURMA, P. (eds.) Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha 2012, str. 286.

článek v časopise

HRÁDEK, J. Koexistence náhrady škody s poskytnutím přiměřeného zadostiučinění za zásah do osobnostních práv fyzické osoby. Jurisprudence, 2010, č. 6, str. 20–25.

HARTKAMP, A. S. Judicial Discretion under the New Civil Code of the Netherlands. Am. Journ. Comp. L. (1992), sv. 40, str. 551 a násl.

příspěvek ve sborníku

MELZER, F. Nauka o typových pojmech na příkladu pojmu stavby ve smyslu občanskoprávním. In: Dvořák, J. – Winterová, A. Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám, Praha 2009, str. 319–334.

WORTHINGTON S. Justifying Claims to Secondary Profits. In: Schrage E. J. H. Unjust Enrichment and the Law of Contract, London 1999, str. 230.

opakovaná citace

ALEXY, c. d., str. 33. nebo (v případě, že se v textu cituje více citací od Alexyho) ALEXY, Theory, str. 33.

 

citace zdroje na internetu

LYNSKEY, O. Rising like a Phoenix: The ‘Right to be Forgotten’ before the ECJ. In: European Law Blog [online]. 13. 5. 2014. Dostupné na <http://europeanlawblog.eu/#sthash.IXiuXDbQ.dpuf>.

 

Zkratky

Zkracujeme zpravidla velkými písmeny, a to jak právní předpisy, tak instituce: OSŘ, OZ, ZOK, TZ, NSS, ESLP, atd., ev. ObchZ.

V určitých případech můžeme zkracovat slovem, nebo několika slovy: Listina (Listina základních práv a svobod), Lisabonská smlouva (Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství)

 

Styl pro citační manažery

Při práci s citačními manažery je možné využít tento citační styl (v Citation Style Language - CSL), jehož autorem je Mgr. Oldřich Tristan Florian.

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více