O časopise

Jurisprudence je odborný časopis se všeobecným právním zaměřením. Publikuje příspěvky z oborů platného práva (soukromého i veřejného) a právní teorie. Vedle příspěvků akademického (teoretického) zaměření publikuje také články orientované na konkrétní problémy právní praxe.  Širším cílem časopisu je podporovat rozvoj právní vědy a přispívat k diskursu odborné veřejnosti při řešení teoretických i praktických otázek týkajících se jak práva České republiky, tak v nadnárodním měřítku i problémů zejména evropského práva a jeho vztahu k českému právnímu řádu. Vedlejší specializací Jurisprudence je oblast judikatury. Nepravidelně je proto zařazovány rubrika Komentáře judikatury, v níž autoři analyzují významné judikáty českých i evropských soudů.

Základní údaje

Jurisprudence je časopisem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, vydávaný ve spolupráci s Wolters Kluwer, a. s. Je otevřená příspěvkům všech autorů z České republiky i ze zahraničí.

Ročně vychází 6 čísel, z toho 3 v zimním semestru a 3 v letním semestru.

Jurisprudence je recenzovaným časopisem dle seznamu recenzovaných časopisů RVVI, je také zařazen do mezinárodní databáze ERIH PLUS. Všechny příspěvky publikované v časopise jsou automaticky zařazeny do právnické databáze ASPI, vydávané Wolters Kluwer, a. s. Vedle tištěné podoby je Jurisprudence vydávána také prostřednictvím mezinárodní databáze EBSCO. Časopis je distribuován společností Wolters Kluwer, a. s., a to jak v České republice, tak na Slovensku.

Jurisprudence je jako periodikum registrována pod číslem ISSN 1802-3843.
V evidenci periodického tisku ministerstva kultury ČR je registrována pod číslem E 16534.

Přístup k příspěvkům na webu

Na webu Jurisprudence je publikován obsah aktuálních vydání časopisu, která se následně stávají součástí archivu. Všichni uživatelé mají přístup k přehledu o obsahu jednotlivých čísel a k abstraktům. Přístup k plnému znění nových příspěvků v aktuálním ročníku je vyhrazen pro registrované uživatele a předplatitele. K číslům starším jednoho roku je volný přístup.

Historie časopisu

Jurisprudence vychází od roku 1991, kdy byla vydávána nejprve jako pravidelná příloha časopisu EMP (Evropské a mezinárodní právo). Od roku 1995 se vyčlenila na samostatný časopis, jehož vydávání bylo financováno z holandského vládního programu MATRA na podporu rozvoje práva v postkomunistických zemích. V rámci tohoto programu byla Jurisprudence součástí projektu zaměřeného na podporu role judikatury v českém právním řádu. Její hlavní doménou bylo komentování judikatury, která se stala vedle obecného zaměření na otázky právní teorie a praxe postupně její hlavní specializací.

Po skončení projektu v roce 2006 přešla Jurisprudence pod nakladatelství Wolters Kluwer ČR.

V roce 2014 se Jurisprudence stala oficiálním časopisem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, čímž došlo k posunu obsahu i zaměření časopisu směrem k akademickému profilu. Od roku 2014 tak Jurisprudence publikuje zejména vědecké články, a to jak na úrovni právní teorie, tak v návaznosti a s přihlédnutím na problémy právní praxe.

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více