Autorské příspěvky

Informace o zasílání autorských příspěvků

Příspěvky zasílejte redakci prostřednictvím formuláře, který najdete na stránce Poslat příspěvek. Pouze příspěvky pro rubriky Recenze a Zprávy můžete posílat prostřednictvím emailu na adresu redakce.

Před odesláním příspěvku si přečtěte zejména sekce:

  • Zaměření příspěvků
  • Přílohy a informace (viz Pro autory)
  • Publikační kriteria (viz Pro autory)
  • Rozsah
  • Struktura textu
  • Formátování
  • Vzory citací (viz Pro autory)

Zaměření příspěvků

Autoři příspěvků by měli při výběru tématu, stejně jako při jeho zpracování, zohlednit přínos článku nejen pro českou, ale také pro mezinárodní odbornou komunitu, zejména pak na akademické úrovni. Statě a články by měly pokud možno reagovat na již probíhající odborný diskurs vyjádřený jak v literatuře, tak na vědeckých konferencích.

Téma příspěvku by mělo být zvoleno tak, aby rozsah, který formát časopiseckého příspěvku umožňuje, byl dostatečný pro jeho kvalitní zpracování.

Název příspěvku musí reálně odpovídat jeho obsahu. Nedodržení toto podmínky může vést k odmítnutí příspěvku v recenzním řízení.

Název by neměl být delší než 150 znaků vč. mezer. 

Je dobré myslet na to, že jde o jednu z prvních informací o článku, kterou potenciální čtenář vidí, když otevře časopis nebo když v různých databázích či online hledá zdroje k určitému problému, a tak má významný vliv na to, zda se do něj začte podrobněji. Měl by proto sám o sobě dávat smysl, aniž by se spoléhal na kontext souvisejících informací (např. v abstraktu), které ho dále rozvíjí. Je také vhodné místo zkratek používat spíše celá slova, aby byl název více srozumitelný a článek lépe dohledatelný (kromě jednoznačných, ustálených zkratek akceptovaných
cílovou skupinou).

Abstrakt

Abstrakt musí stručně definovat vytyčený problém a jeho kontext, hlavní cíle příspěvku a výsledný závěr nebo zjištění. Jeho rozsah viz Přílohy a informace.

Rozsah

Limit pro rozsah jednotlivých příspěvků se liší podle rubriky a rozsah příspěvku může být také kriteriem pro jeho zařazení do příslušné rubriky. Konkrétní údaje o maximálním rozsahu příspěvků v jednotlivých rubrikách naleznete v sekci Rubriky.

Rozsah příspěvku se počítá v množství znaků. Do celkového počtu se počítají též mezery mezi slovy a také text v poznámkách pod čarou. Počet znaků lze zobrazit pomocí funkce Wordu Počet slov v nabídce Revize.

Struktura textu

Příspěvek by měl být ve formě plynulého výkladu ve standardním odstavcovém textu. Nelze proto akceptovat schematické příspěvky, kde větší část textu je pojednána ve formě bodů. Stejně tak nelze akceptovat příspěvky, které obsahují pasáže (např. citáty děl nebo právních předpisů), jejichž návaznost na výklad není zcela zřejmá, nebo jsou mimo kontext výkladu.

Text by měl být prost gramatických chyb a většího počtu překlepů.

Členění textu

Text je členěn nejvýše do dvou úrovní – kapitoly a podkapitoly. Kapitoly ani podkapitoly se nečíslují. Nadpisy kapitolse formátují tučným písmem, nadpisy podkapitol se formátují tučným písmem spolu s kurzívou.

Úvod se nečísluje, ani neoznačuje jako úvod.

Poznámka: Rozsah jednoho celku textu (kapitoly nebo podkapitoly), nesmí mít kratší než 3 000 znaků vč. mezer.

Formátování

Základní formátování

Text příspěvku pokud možno formátujte písmem TimesNewRoman, velikost 12, řádkování 1, bez odsazení nad nebo pod odstavcem, okraje 2,5 cm. Poznámky pod čarou pak stejným způsobem, pouze velikostí písma 10.

Mezi odstavce nevkládejte prázdné řádky.

Nadpisy formátujte tučným písmem.

Používání kurzívy

Kurzívu používáme jen v případě:

  • cizojazyčných výrazů (vč. latiny),
  • názvů judikátů (nikoli jejich číselného označení, značkou apod., viz Vzory formátování a citací).

Kurzívu nepoužíváme v případě citování (textu v uvozovkách), tj. nekombinujeme uvozovky a kurzívu.

Tučné písmo a zvýrazňování v textu

Systematické zvýrazňování slov do odborné literatury nepatří (užívá se pouze v učebnicích, které nepovažujeme za odbornou literaturu). Jako výjimku lze akceptovat případy, kdy autor klade důraz na jedno slovo, které je pro smysl odstavce zásadní. V takových případech lze zvýraznění užít 1–2krát v celém textu. Pro tyto účely se používá kurzíva.

Tučné písmo se v textu vůbec nepoužívá. Hodí se pouze pro nadpisy.

Datum

vzor: 1. listopadu 2012 nebo 1. 12. 2012

Za tečky v datu vždy vkládáme mezeru. Měsíc můžeme psát slovy, anebo číslem, ovšem vždy jednotně v celém článku. Pokud se v textu objevují odkazy na judikaturu s uvedenými daty vynesení, je vhodnější uvádět všude měsíc číslicí.

Interpunkce

Za tečkou vždy píšeme mezeru.

Číslo poznámky pod čarou umisťujeme vždy za tečku na konci věty, nebo za čárku ve větě, případně za uvozovky.

Zkratky

Zkracujeme zpravidla velkými písmeny: OŠŘ, NOZ, TZ, NSS, ESLP atd. V určitých případech můžeme zkracovat slovem, nebo několika slovy: Listina (Listina základních práv a svobod), Lisabonská smlouva (Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství)

 

Kontakty

redakce
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

kancelář č. 204
Nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: redakce@jurisprudence.cz

předplatné
Wolters Kluwer ČR, a. s.

U Nákladového nádraží 3265/10
130 00 Praha 3
email: obchod@wolterskluwer.cz


Více