Jana Křiváčková

Proměny v zjišťování skutkového stavu v nově účinné a chystané právní úpravě o. s. ř.

Jurisprudence 4/2013 Rubrika: Články Str.: 3-8

Klíčová slova: koncentrace řízení, občanské soudní řízení, vyšetřovací zásada, sporné řízení

Abstrakt: Článek se soustřeďuje na změny ve zjišťování skutkového stavu v občanském soudním řízení zavedené novelou č. 404/2012 Sb. Především se v něm autorka zabývá nově zavedenými výjimkami z koncentrace řízení a změnou rozsahu uplatnění vyšetřovací zásady. Dále je pojednáno o navrhované harmonizační novele občanského soudního řádu, která vyšetřovací zásadu zcela vylučuje ze sporného řízení.


Stáhnout