Veronika Bílková

Princip nulla poena sine lege z pohledu evropského systému ochrany lidských práv

Jurisprudence 2/2014 Rubrika: Stať Str.: 3-8

Klíčová slova: nulla poena sine lege, lidská práva, Maktouf a Damjanović vs. Bosna a Hercegovina

Abstrakt: Článek se zabývá zásadou nulla poena sine lege, kterou analyzuje na pozadí judikatury Evropského soudu pro lidská práva a zejména kauzy Maktouf a Damjanović vs. Bosna a Hercegovina (2013). Po stučném představení zásady následuje rozbor judikatury Evropského soudu podle článku 7 Evropské úmluvy. Na případu Maktouf a Damjanović a výhradách, které rozsudek v této věci vzbudil, pak článek ukazuje některé nedostatky přístupu Evropského soudu.


Stáhnout