Pavel Mates

Opomenutý účastník řízení

Jurisprudence 6/2014 Rubrika: Diskuse Str.: 36-40

Klíčová slova: účastník řízení, rozhodnutí soudu, právní moc, opravný prostředek

Abstrakt: Řešení otázky, kdo je účastníkem řízení je dáno objektivně, osoba se jím stává buď na základě vlastní iniciativy nebo tím, že je tak zákonem označena, stanovena. Určení, zda osoba má toto postavení, není přitom jen záležitostí práva procesního, ale má svoje významné hmotněprávní dopady. Problém nastává v okamžiku, kdy někdo tvrdí, že účastníkem je a není s ním takto jednáno, což se může stát i v odvolacím řízení. Správní řád usiluje tuto situaci řešit na základě rovnováhy mezi subjektivním právem být účastníkem řízení a právy ostatních subjektů, které mohou být rozhodnutím dotčeni, přičemž tu významné místo má zásada vigilantibus leges sunt scriptae, zásada procesní ekonomie a hospodárnosti. S ohledem na povahu právní úpravy, hraje vždy zásadní roli při řešení konkrétních situací aplikační praxe.


Stáhnout