Martin Kopecký
Pracoviště autora: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Odpovědnost za škodu způsobenou profesní komorou při výkonu veřejné moci

Jurisprudence 4/2017 Rubrika: Články Str.: 23-32

Klíčová slova: samospráva, veřejnoprávní korporace, veřejná moc, odpovědnost za škodu

Abstrakt: Článek rozebírá postavení profesních komor jako druhu subjektů veřejné správy, kterým je zákonem svěřena pravomoc vykonávat veřejnou moc, a zejména se zaměřuje na otázku, kdo a podle jakých právních pravidel odpovídá za případnou škodu způsobenou činností profesních komor. Článek vychází modelově z příkladu vedení kárného řízení proti advokátovi ze strany České advokátní komory, když tento případ byl nedávno předmětem rozhodování českého Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Ukazuje se, že zákonná úprava otázky právní odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci orgány profesních komor jako subjektů tzv. neúzemní samosprávy výslovně neřeší. Soudní praxe pak na tuto mezeru v zákonné úpravě reaguje různě, když někdy považuje činnost profesních komor za specifický druh výkonu státní správy, někdy však toto pojetí odmítá a dovozuje přímo odpovědnost profesních komor za škodu vzniklou jejich činností.


Stáhnout