Luboš Tichý
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

O rovnosti členských států EU

Jurisprudence 3/2021 Rubrika: Články Str.: 13-24

Klíčová slova: stát; členský stát EU; území; obyvatelstvo; normativní rovnost; materiální rovnost; kogentní právo; regionální politika a politika koheze, podpory a dotace; kontrolní mechanismy; zneužívání

Abstrakt: Článek se zabývá opomíjenou tématikou, která však má naprosto zásadní význam. Princip rovnosti států platí v mezinárodním právu veřejném a je jedním z formálních zásad i unijního práva (čl. 4 odst. 2 SEU). Zaměřuje se na jeho podstatu a uskutečňování s výjimkou problematiky hlasování v orgánech Evropské unie. Rozlišuje dvě oblasti působení členského státu, a to oblast formální (normativní) rovnosti a oblast, která je příznačná vyrovnáváním nerovností za účelem dosažení rovnosti členských států. Autor pak zkoumá obě tyto oblasti, zjišťuje zejména mechanismy vyrovnávání nerovností především v oblasti regionální politiky a politiky koherence. Vymezuje kontrolní mechanismy a jejich fungování. Autor se staví proti používání selektivnosti v působnosti normativní rovnosti, jež znamená stejnost práv a povinností členských států, a proto není možné činit výjimky, jež by vedly jak k nerovnému zacházení členskými státy, a tak k jejich diskriminaci.


Stáhnout