Jan Tryzna
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Nemo plus iuris transferre potest. Anebo ano?

Jurisprudence 3/2016 Rubrika: Články Str.: 3-10

Klíčová slova: převod vlastnictví, dobrá víra, Nejvyšší soud, Ústavní soud, nevlastník

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou nabývání vlastnictví při dalších převodech věci v případech, kdy se převodce z určitého důvodu nestal vlastníkem věci, kterou převádí. Původní občanský zákoník i obchodní zákoník vycházely z principu, podle kterého osoba, která není vlastníkem věci, nemůže vlastnické právo převést. Oba zákoníky stanovily z tohoto principu určité výjimky, přičemž obchodní zákoník stanovil výjimku dosti širokou. V rozhodovací praxi soudů se následně objevila otázka, zda se nabyvatel věci stane jejím vlastníkem, jestliže převodce věci nebyl jejím vlastníkem kvůli svému neplatnému nabývacímu titulu nebo kvůli tomu, že titul následně odpadl, ačkoliv sám nabyvatel vlastnictví nabyl v dobré víře. Nejvyšší soud zaujal ve své rozhodovací praxi stanovisko, podle kterého se další nabyvatel věci, byť byl v dobré víře, vlastníkem nestane. Avšak Ústavní soud považoval za nutné chránit dobrou víru nabyvatele. Tím vznikl mezi oběma vrcholnými soudy spor v zásadní otázce. Článek se zabývá popisem příčin sporu a argumentací obou soudů.


Stáhnout