Klára Zikmundová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

K pojmu další nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Jurisprudence 1/2022 Rubrika: Články Str.: 36-41

Klíčová slova: Další nemajetkové újmy, bolest, ztížení společenského uplatnění, přiměřené zadostiučinění, újma na zdraví, negativní emoční projevy, duševní strádání

Abstrakt: Občanský zákoník zavedl oproti předchozí právní úpravě novou kategorii nemajetkové újmy. Při ublížení na zdraví je škůdce nově povinen odčinit vedle bolesti a ztížení společenského uplatnění také tzv. další nemajetkové újmy. Občanský zákoník však tento pojem blíže nevymezuje. Rozlišení toho, co je bolestí, ztížením společenského uplatnění a další nemajetkovou újmou, je stěžejní s ohledem na samostatnost a nezávislost jednotlivých nároků vyplývajících z výše uvedených nemajetkových újem. Tento článek pojednává o významu a obsahu pojmu další nemajetkové újmy a o odlišení této nové kategorie nemajetkové újmy od bolesti. Autorka vychází zejména z aktuální judikatury a reaguje na polemiku Mališe s výkladem Nejvyššího soudu.


Stáhnout