Barbara Havelková
Pracoviště autora: Lincoln College a Právnická fakulta Oxfordské univerzity

Diskriminace z důvodu pohlaví před českými soudy – typologie případů, únikové strategie a strach z chráněných důvodů

Jurisprudence 2/2019 Rubrika: Články Str.: 1–12

Klíčová slova: diskriminace, rovnost, pohlaví, gender, soudní aplikace, formalismus, chráněný důvod

Abstrakt: Antidiskriminačnímu právu se v České republice nedaří dobře. Článek se zaměřuje na diskriminaci z důvodu pohlaví a zaprvé toto tvrzení dokládá a zadruhé se pokouší jej vysvětlit (obojí diskuse pak pokračuje v navazujícím textu s názvem „Diskriminace z důvodu pohlaví – jde jen o „pár shnilých jablek“?). Dosud rozhodnuté případy trpí jak hmotněprávními, tak procesněprávními nedostatky, přičemž pochybení lze spatřovat jak v nesprávném posouzení skutkových okolností, tak v jejich právním hodnocení. Tento článek se zaměřuje na dva problémy. Zaprvé ukazuje, že soudy používají několik únikových strategií, zejména soustředěním se na formální záležitosti, kterými se snaží vyhnout rozhodování o meritu věci. Zadruhé dokládá, že soudy jsou daleko ochotnější vyslovit závěr, že byl porušen obecný princip rovnosti, než že se jednalo o diskriminaci na základě některého konkrétního chráněného důvodu, což svědčí o tom, že české soudy stále nedostatečně chápou specifický druh újmy, před nímž má antidiskriminační právo poskytovat ochranu.


Stáhnout