Martin Kopecký | Právnická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň

Vztah správního řádu k řízení ve věcech státní služby

Jurisprudence 5/2015 Rubrika: Články Str.: 3-10

Klíčová slova: státní služba, správní řízení, zákon o státní službě, správní řád, státní zaměstnanec

Abstrakt: Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, změnil postavení osob, které se staly státními zaměstnanci podle tohoto zákona, z režimu zákoníku práce, tedy z oblasti práva soukromého, do režimu veřejnoprávního. Vykonávání státní správy osobami ve služebního vztahu bude v rámci správních úřadů pravidelným způsobem vykonávání činností státní služby, zatímco zabezpečování takových činností osobami v pracovním poměru podle pracovněprávních předpisů bude výjimkou. S veřejnoprávní povahou služebního vztahu souvisí, že orgán vystupující za zaměstnavatele, tedy za stát, označovaný jako služební orgán, disponuje veřejnou mocí a autoritativně určuje jednostrannými akty, v rámci mezí zákonné úpravy, postavení osob službu vykonávajících – státních zaměstnanců, postup autoritativního rozhodování úředního orgánu ve věcech poměru zaměstnanců ve služebním poměru je upraven pravidly procesní povahy. Článek rozebírá, do jaké míry se při rozhodování ve věcech služebního poměru postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako zákona upravujícího obecně postupy správních orgánů při výkonu veřejné správy, a jaká jsou specifika řízení ve věcech služebního poměru.


Stáhnout