Soňa Večeřová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vyřizování podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední

Jurisprudence 2/2021 Rubrika: Články Str.: 28-36

Klíčová slova: zahájení správního řízení z moci úřední, vyřízení podnětu, náležitosti sdělení o způsobu vyřízení, veřejné subjektivní právo, soudní ochrana, nečinnost

Abstrakt: Předmětem příspěvku je problematika vyřizování podnětu k zahájení správního řízení z moci úřední. Článek se zabývá tím, zda existují formální či obsahové náležitosti sdělení o vyřízení podnětu, které musí správní orgán dodržet. Dále se článek zabývá právy osoby podávající podnět, tj. zda a případně do jakých práv osoby podávající podnět může být při vyřizování podnětu ze strany správního orgánu zasaženo, ať již sdělením dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho nečinností. S tím souvisí otázka existence nástrojů k ochraně případných práv osoby podávající podnět.


Stáhnout