Tereza Kučerová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Účastenství spolků ve správním řízení a v soudním řízení správním

Jurisprudence 2/2024 Rubrika: Články Str.: 1-8

Klíčová slova: správní řízení, účastenství, environmentální spolek, aktivní procesní legitimace

Abstrakt: Správní orgán dle uvedené povinnosti nesmí bránit dotčeným osobám v uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Mezi tyto osoby pak lze v souladu s judikaturou správních soudů řadit také spolky, jejichž hlavním posláním je ochrana životního prostředí. Příspěvek má za cíl podrobně vymezit podmínky účasti těchto spolků ve správním řízení, zmapovat rozhodnutí správních soudů, jimiž byla účast uvedených spolků ve správním řízení aprobována, a zabývat se také otázkou jejich aktivní procesní legitimace v řízení o žalobách proti rozhodnutí správního orgánu.


Stáhnout