Petr Černý
Pracoviště autora: Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Střet práva shromažďovacího s vlastnickým právem

Jurisprudence 1/2021 Rubrika: Články Str.: 13-18

Klíčová slova: shromažďovací právo, vlastnické právo, Evropský soud pro lidská práva, Bundesverfassungsgericht, Spolkový ústavní soud, demonstrace

Abstrakt: Článek se zabývá otázkou, zda lze užít ke shromáždění i majetku proti vůli vlastníka. Jedná se zejména o kvazi veřejné prostory, jako jsou letiště, nádraží a obchodní centra, které jsou často v rukou soukromé právnické osoby, ale plní veřejné komunikační funkce. Tento problém je podroben zkoumání z pohledu české právní úpravy, judikatury Evropského soudu pro lidská práva a velký prostor je věnován i německému přístupu, protože v Německu jsou tyto problémy předmětem teoretických i judikatorních diskusí již několik let. Ze zkoumání vyplývá, že lze za určitých podmínek pořádat shromáždění i bez souhlasu vlastníka na jeho majetku, neboť vlastnické právo není neomezené.


Stáhnout