Jan Broulík

Různé role ekonomie v tvorbě a aplikaci práva

Jurisprudence 2/2015 Rubrika: Články Str.: 16-22

Klíčová slova: ekonomie, právo, ekonomická analýza práva

Abstrakt: Ekonomie může být při tvorbě nebo aplikaci práva prospěšná třemi způsoby. První způsob – omezující se pouze na aplikaci práva – spočívá ve využití ekonomie pro zjištění skutkových skutečností relevantních pro konkrétní kauzu. Druhý způsob spočívá ve využití konceptuálního či terminologického aparátu ekonomie pro tvorbu nebo interpretaci právních norem. Třetí způsob spočívající ve zjišťování a hodnocení účinků práva na lidské jednání a zprostředkovaně na další proměnné a nachází své uplatnění jak v tvorbě, tak v aplikaci práva. Tento třetí způsob využití ekonomie označovaný jako ekonomická analýza práva je možno dále členit. Pozitivní analýza spočívá v předvídání účinku právní normy na lidské jednání. Normativní analýza nabízí kritéria, podle kterých lze hodnotit právem ovlivněné agregované lidské jednání a jeho následky. Preskriptivní analýza spočívá v nastavení právní úpravy za využití poznatků pozitivní analýzy takovým způsobem, aby byly naplňovány cíle práva.


Stáhnout