Václav Petrmichl
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Rozhodování v pochybnostech v oblasti práva životního prostředí

Jurisprudence 2/2018 Rubrika: Články Str.: 3–13

Klíčová slova: deklaratorní rozhodnutí, právní vztah, pochybnosti, životní prostředí

Abstrakt: Článek se zabývá problematikou určování právního vztahu v oblasti práva životního prostředí jakožto významným právním institutem sloužícím k zajištění ochrany veřejných zájmů na úseku všech složek životního prostředí. Určování právního vztahu v oblasti práva životního prostředí se zpravidla realizuje v rámci individuálně rozhodovací činnosti a převládající formou aktu je správní rozhodnutí. Příspěvek postihuje specifika rozhodnutí o určení právního vztahu, jakož i procesněprávní aspekty řízení, zejména možné způsoby zahájení řízení, zjišťování skutkového stavu, včetně možnosti uplatnění prostředků nápravy a možnosti případně přehodnotit skutkový stav. Poukázáno je i na možnost uplatnit v oblasti práva životního prostředí obecný institut řízení o určení právního vztahu dle správního řádu.


Stáhnout