Jan Dědič, Jan Lasák
Pracoviště autora: Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář

Rozhodování per rollam v akciové společnosti

Jurisprudence 5/2020 Rubrika: Články Str.: 1-17

Klíčová slova: rozhodování per rollam, akciová společnost, Lex Covid, corporate governance

Abstrakt: Světová pandemie nového koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) zaskočila mnohé ekonomiky světa a v nejrůznějších ohledech představuje i neobvyklou výzvu pro právní řády napříč kontinenty, ať už z hlediska omezování základních lidských práv a svobod, či zákazů nebo omezování vybraných forem podnikatelské činnosti, při nichž dochází k lidskému kontaktu. Právo obchodních korporací v tomto ohledu také prochází zátěžovou zkouškou, neboť výkon akcionářských práv je v určitém ohledu podmíněn fyzickou přítomností více osob na jednom místě (především v rámci valných hromad). Předkládaný příspěvek se zaměřuje na praktické aspekty možného hlasování per rollam, a to ve světle novely zákona o obchodních korporacích provedené zákonem č. 33/2020 Sb., která nabude účinnosti dne 1. ledna 2021.


Stáhnout