Jan Petrov
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Působení judikatury ESLP na národní právní řády: role vnitrostátních orgánů

Jurisprudence 1/2016 Rubrika: Články Str.: 21-29

Klíčová slova: Evropská úmluva o lidských právech; výkon rozsudků ESLP; res interpretata; vyhovění mezinárodněprávním závazkům

Abstrakt: Článek mapuje normativní základy pro působení judikatury ESLP na národní právní řády. V tomto ohledu rozlišuje mezi inter partes závazností judikatury ESLP, z níž plyne povinnost výkonu rozsudku včetně přijetí obecných nápravných opatření, a působením na základě efektu res interpretata, který se týká normativních účinků rozsudků vydaných v řízeních proti jiným státům. V další části článku je sestaveno modelové schéma působení štrasburské judikatury na národní právní systémy. Text zdůrazňuje klíčovou roli vnitrostátních orgánů, které v kontextu implementace štrasburské judikatury naplňují dvojí funkci. V první fázi plní funkci „difuzérů“, neboť zprostředkovávají záruky plynoucí ze štrasburské judikatury dalším subjektům přijetím obecného pravidla souladného s požadavky ESLP. Ve druhé fázi vnitrostátní orgány aplikují a vynucují pravidla přijatá v první fázi a ve vztahu k ESLP naplňují roli „filtru“, neboť samy poskytují efektivní ochranu právům zaručeným Úmluvou.


Stáhnout