Radka Zahradníková

Prvky moderního kontinentálního civilního procesu potřebné pro zefektivnění poskytování soudní ochrany

Jurisprudence 2/2014 Rubrika: Články Str.: 9-19

Klíčová slova: moderní kontinentální civilní proces, poskytování soudní ochrany

Abstrakt: Článek se zabývá některými prvky moderního kontinentálního civilního procesu, které byly zavedeny od roku 1989 do civilního procesu, a posuzuje, jak se jejich zakotvení v občanském soudním řádu promítlo do naplňování zásady práva na soudní ochranu. Již nyní je zřejmé, že zavedení prvků moderního civilního procesu do právní úpravy v občanském soudním řádu, např. koncentrace řízení či elektronizace justice se pozitivně promítly do průběhu občanského soudního řízení a to především z hlediska jeho hospodárnosti a rychlosti a v neposlední řadě i efektivnosti poskytnutí soudní ochrany. Při analýze některých těchto prvků je provedena komparace právní úpravy posuzovaných moderních prvků civilního procesu s některými zahraničními právními úpravami, např. francouzskou, německou, rakouskou či švýcarskou. Dále se článek zabývá analýzou nejnovějších legislativních změn na poli civilního procesu z hlediska zefektivnění poskytování soudní ochrany, které souvisí především s rekodifikací hmotného práva. Článek se dále snaží rovněž detektovat další oblasti, ve kterých by prostřednictvím zavádění moderních prvků civilního procesu mohlo dojít k zefektivnění poskytování soudní ochrany. Tyto úvahy de lege ferenda jsou demonstrovány i na základě komparace s německou, rakouskou, francouzskou a švýcarskou právní úpravou.


Stáhnout