Kristina Čermáková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Procesní aspekty určení otcovství

Jurisprudence 5/2023 Rubrika: Články Str.: 31-41

Klíčová slova: určování otcovství, řízení ve věcech určení otcovství, nesporné řízení, analýza současné rozhodovací praxe ve věcech určení otcovství

Abstrakt: Předkládaná stať pojednává o procesních aspektech určení otcovství po rekodifikaci soukromého práva, která nabyla účinnosti 1. 1. 2014 a při níž došlo k přesunu právní regulace z občanského soudního řádu do zákona o zvláštních řízeních soudních a současně též ke změně celkové koncepce chápání těchto řízení. Stať si klade za cíl popsat vybrané procesní aspekty určení otcovství, upozornit na klady a zápory současné právní úpravy a pokusit se navrhnout řešení de lege ferenda. Cílem stati je rovněž provést analýzu současné rozhodovací praxe vybraných českých soudů prvního stupně a zhodnotit, jak je popsaná právní úprava aplikována.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout