Tomáš Kret, Jan Scheuer
Pracoviště autora: Krajský soud v Brně

Přestupky se sníženou mírou společenské škodlivosti a jejich vyřizování v praxi

Jurisprudence 4/2021 Rubrika: Články Str.: 26-33

Klíčová slova: napomenutí, společenská škodlivost, správní trest

Abstrakt: Autoři se v tomto článku zaměřili na zkoumání praktické aplikace obecných institutů, které lze dle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich aplikovat v situacích, ve kterých je správní orgán konfrontován s přestupkovým jednáním, jehož společenská škodlivost je vlivem okolností dané věci výrazně snížena (případně až na nepatrnou míru). Článek nejprve stručně vymezuje povahu zkoumaných institutů a následně se snaží pilotním způsobem analyzovat správní praxi a na jejím základě formulovat příslušné závěry. Správní praxi autoři zkoumali jednak z obecnějšího pohledu (na základě analýzy statistických materiálů) a jednak z pohledu konkrétního (na základě analýzy opatřeného vzorku rozhodnutí správních orgánů).


Stáhnout