Jana Majerová

Právně-komparatistické pojetí úvah de lege ferenda nad současnou úpravou institutu restrukturalizace v právním řádu Slovenské republiky

Jurisprudence 2/2015 Rubrika: Články Str.: 23-30

Klíčová slova: insolvence, úpadek, restrukturalizace, právní komparatistika

Abstrakt: Cílem příspěvku je analyzovat současný stav řešení úpadku dlužníka prostřednictvím institutu restrukturalizace ve slovenském právním řádu, a to nejen de lege lata, ale zejména de lege ferenda. Pro potřeby jeho dosažení, byly využity standardní vědecké metody jakož i metoda právní komparatistiky, která je typická pro právo jako specifický vědný obor. Comparatum příspěvku tvoří současná právní úprava institutu restrukturalizace ve slovenském právním řádu. Comparandum je tvořeno právní úpravou tohoto institutu Singapuru, Polsku, Ukrajině, USA, Maďarsku, Rakousku, Německu a Česku. Jako hlavní oblasti úvah de lege ferenda byly posléze vymezeny zejména absence zásady ochrany ekonomické aktivity úpadce po zahájení úpadkového řízení, aktivní legitimace věřitele k podání návrhu na povolení restrukturalizace, absence stanovení minimálního rozsahu plnění, prekluzivní charakter lhůty pro přihlašování pohledávek jako i samotná koncepce dozorčí správy.


Stáhnout