Jiří Kapras
Pracoviště autora: Ministerstvo spravedlnosti

Povinnost prevence střetu zájmů a zákaz upřednostňovat osobní zájem jako právní norma, nebo etický imperativ?

Jurisprudence 1/2022 Rubrika: Články Str.: 1-11

Klíčová slova: Střet zájmů, veřejný funkcionář, Etický kodex, imperfektní právní norma

Abstrakt: Článek se věnuje problematice vymahatelnosti úvodních povinností zákona o střetu zájmů – povinnosti prevence střetu zájmů a zákazu upřednostňovat osobní zájem – jako imperfektních právních norem. Po stručném výkladu k právní regulaci střetu zájmů v České republice a etickým pravidlům platným pro veřejné funkcionáře podle zákona o střetu zájmů se článek soustřeďuje na srovnání imperfektních právních norem a etických pravidel z hlediska podmínek jejich závaznosti a vymahatelnosti. Autor článku dochází k závěru, že vymahatelnost úvodních povinností zákona o střetu zájmů se nemusí opírat pouze o hrozbu sankce ve smyslu postihu pro přestupek nebo trestný čin nebo ve smyslu postihu právních účinků soukromoprávního jednání, nýbrž o ochotu dotčených aktérů zohledňovat střet zájmů při ustanovování veřejných funkcionářů do jejich funkcí. Takové působení zákona o střetu zájmů plně koresponduje jeho účelu, kterým je mj. budovat důvěru veřejnosti v řádný výkon veřejné moci.


Stáhnout