Anežka Janoušková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Postavení spotřebitele v řízení o spotřebitelské spolkové žalobě – zhodnocení aktuálního stavu a úvahy de lege ferenda

Jurisprudence 4/2023 Rubrika: Články Str.: 33-42

Klíčová slova: hromadné soudní řízení, zástupná žaloba, zdržovací nárok, ochrana spotřebitele

Abstrakt: Předkládaný článek se zabývá platnou právní úpravou spolkové žaloby na zdržení se jednání, která je nyní obsažena § 25 zákona o ochraně spotřebitele. Primárním zaměřením článku je přitom problematika postavení spotřebitelů v řízení. Autorka v příspěvku hodnotí platnou právní úpravu a zabývá se otázkou možného vývoje v této oblasti do budoucna. Autorka nejprve shrnuje vývoj na poli unijního práva. Spolková žaloba podle zákona o ochraně spotřebitele transponuje směrnici na zdržení se jednání z roku 2009. Tato směrnice však byla s účinností od 25. června 2023 nahrazena směrnicí o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Článek analyzuje tuto novou směrnici a klade si otázky, jaké změny bude nutné promítnout na národní úrovni. V souvislosti s postavením spotřebitele pak autorka identifikuje 4 oblasti – otázku projevu vůle spotřebitelů při iniciaci řízení, problematiku překážky zahájeného řízení a věci pravomocně rozhodnuté (res iudicata) a konečně také postavení spotřebitelů během samotného řízení. Nabízí varianty, jež připouští směrnice, z nichž následně dovozuje optimální nastavení jednotlivých parametrů tak, aby bylo garantováno právo na přístup k soudu dotčených spotřebitelů na straně jedné a zajištěna efektivita procesu a rovnost účastníků řízení před soudem na straně druhé.


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout