Zdeněk Červínek
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Poměřovat, anebo nepoměřovat sociální práva? K otázce, zda lze test racionality považovat za variaci na metodu proporcionality

Jurisprudence 3/2019 Rubrika: Články Str.: 15–27

Klíčová slova: test racionality, Ústavní soud, proporcionalita, sebeomezení; sociální práva

Abstrakt: Metoda proporcionality představuje obecné metodologické východisko Ústavního soudu při přezkumu ústavnosti omezení základních práv. V otázkách týkajících se sociálních práv však Ústavní soud aplikuje tzv. test racionality. Mým hlavním cílem v tomto textu je posoudit, zda je tento test variací na metodu proporcionality, či nikoli. Teoretickým východiskem v tomto snažení je mi dvoukroková paradigmatická struktura základních práv a přezkumu ústavnosti. Vzhledem k tomu, že samotná podstata práv do určité míry předurčuje jejich aplikaci, začínám své zkoumání povahou sociálních práv v Listině a způsobem jejich zakotvení. Následně zkoumám abstraktní vymezení testu racionality a jeho aplikaci v rámci rozhodovací praxe Ústavního soudu. Na tomto základě pak dospívám k závěru, že test racionality s metodou proporcionality sice sdílí některé společné rysy, avšak tyto metody nelze ztotožňovat, neboť test racionality nebere dostatečně v potaz normativní obsah základních práv. V závěru pak navrhuji způsob, jak tento nevyhovující stav odstranit.


Stáhnout