Tomáš Rada
Pracoviště autora: DRV Legal

Odpovědnost statutárních orgánů za schodek při konkurzu korporace po novele ZOK

Jurisprudence 5/2020 Rubrika: Články Str.: 43-47

Klíčová slova: žaloba na doplnění pasiv, schodek, úpadek, konkurz, odpovědnost, kasační soud, clawback, insolvence, insolvenční správce, statutární orgán, incidenční řízení, novela ZOK, zákon č. 33/2020 Sb., obchodní korporace, ručení

Abstrakt: Článek se věnuje novému právnímu institutu zakotvenému zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, s účinností od 1. ledna 2021 do zákona o obchodních korporacích. Tímto institutem je žaloba insolvenčního správce vůči členům statutárního orgánu na uhrazení rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku (schodek) obchodní korporace. Namísto ručení statutárních orgánů dle § 66 účinného do 31. prosince 2020 dochází k upuštění od akcesorického ručení a zakládá se primární odpovědnost člena statutárního orgánu, resp. osob vyjmenovaných v ustanovení § 69 plnit vůči majetkové podstatě upadnuvší obchodní korporace.


Stáhnout