Martin Hapla
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Může soudce dělat divné věci? Funkčnost soudnictví jako limit kárné odpovědnosti

Jurisprudence 2/2020 Rubrika: Diskuse Str.: 40–45

Klíčová slova: soudnictví, kárná odpovědnost, profesní etika soudců, jednání soudce na veřejnosti, právní moralismus

Abstrakt: Autor v textu obhajuje tezi, že smyslem kárné odpovědnosti je zajišťovat funkčnost soudnictví. Z toho vyplývá i jeho odpověď na otázku, jaká jednání máme postihovat coby kárná provinění. Nemorální, podivné, pohoršující nebo nedůstojné jednání soudce nemá být samo o sobě důvodem pro uložení kárného postihu. Tím je pouze narušení nebo ohrožení funkčnosti justice. K němu může samozřejmě dojít i za pomoci činů, které nemorální, podivný, pohoršující nebo nedůstojný charakter mají. Zásadní je zde však jejich vazba na fungování soudnictví, nikoliv jejich povaha samotná. To platí i pro jednání, která soudce učiní mimo výkon své profese. Autor uvedené úvahy ilustruje zejména na případu, který se stal v českém prostředí, známém pod označením Miss Monokiny.


Stáhnout