Petr Fabian
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Možnost přezkumu nepřiměřenosti rozhodčích doložek ve smyslu směrnice Rady č. 93/13/EHS v rámci řízení o výkonu rozhodčího nálezu v České republice

Jurisprudence 2/2018 Rubrika: Články Str.: 25–31

Klíčová slova: nepřiměřenost, rozhodčí řízení, doložka, výkon rozhodnutí

Abstrakt: Směrnice Rady č. 93/13/EHS a na ni navazující judikatura Soudního dvora Evropské unie stanoví, že by měl být umožněn přezkum rozhodčích doložek z hlediska nepřiměřenosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice ex officio i v rámci řízení o výkonu rozhodčího nálezu. Otázkou, zda právní úprava České republiky tento přezkum umožňuje a zda bylo dosaženo cílů směrnice Rady č. 93/13/EHS v České republice co do možnosti tohoto přezkumu, se zabývá tento článek. Dospívá k závěru, že úplné transpozice směrnice, co se týče přezkumu nepřiměřenosti rozhodčích doložek v rámci řízení o výkonu rozhodčího nálezu, se v České republice v minulosti dosáhnout nepodařilo a dostatečný přezkum nepřiměřenosti umožněn nebyl. Tato otázka je přitom nadále aktuální, neboť i přes zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách podle současné právní úpravy je nutné se jí zabývat vzhledem k nadále vykonávaným rozhodčím nálezům vydaným na základě rozhodčích doložek podle minulé právní úpravy.


Stáhnout