Vít Alexander Schorm
Pracoviště autora: European Court of Human Rights

Mezinárodní a zejména evropský rámec vnitrostátní debaty o právní ochraně sociálních práv

Jurisprudence 3/2019 Rubrika: Články Str.: 45–50

Klíčová slova: mezinárodní závazky v oblasti sociálních práv, Evropská sociální charta, Evropská úmluva o lidských právech, administrativní kontrola, individuální a kolektivní stížnosti, zlepšení efektivity dodržování sociálních práv

Abstrakt: Článek zasazuje vnitrostátní debatu o právní ochraně sociálních práv do širšího, mezinárodního, zejména evropského kontextu a poukazuje na mezinárodní závazky České republiky na poli sociálních práv, zejména těch, které jsou zakotveny v různých univerzálních instrumentech, v Evropské úmluvě o lidských právech a především v Evropské sociální chartě. Zmiňuje i příslušné kontrolní mechanismy a jejich základní rysy a věnuje se převážně systému Evropské sociální charty a kolektivním stížnostem, které na základě dodatkového protokolu vhodně doplňují kontrolu dodržování na základě administrativních zpráv. Podává stručný přehled používaných výkladových metod a odkazuje na současné diskuse ohledně účinnějšího dodržování sociálních práv v členských státech Rady Evropy.


Stáhnout