Magdaléna Svobodová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

K úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii a fungování mechanismu předběžného varování

Jurisprudence 1/2016 Rubrika: Články Str.: 13-19

Klíčová slova: vnitrostátní parlamenty, mechanismus předběžného varování, tzv. žlutá karta, princip subsidiarity, legislativní akty

Abstrakt: Článek se zabývá úlohou vnitrostátních parlamentů po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se zaměřením na mechanismus předběžného varování, neboli tzv. žlutou kartu. V článku je analyzována platná právní úprava v primárním právu EU, zejména Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality, přičemž autorka poukazuje na problematické aspekty této právní úpravy. Následně shrnuje dosavadní zkušenosti s tímto institutem a zabývá se dvěma případy tzv. žluté karty, které vnitrostátní parlamenty přijaly vůči návrhům legislativních aktů Evropské komise. Závěrem navrhuje de lege ferenda změny, které by mohly přispět k větší efektivitě fungování mechanismu předběžného varování.


Stáhnout