Jana Bílková

K temporálním dopadům rozsudku ESD ve věci C-161/06 aneb opět Skoma-Lux a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Jurisprudence 3/2013 Rubrika: Články Str.: 9-13

Klíčová slova: Skoma-Lux, res iudicata, temporální dopady, škoda, veřejná moc

Abstrakt: Předčasná aplikace řádně nevyhlášeného právního předpisu Evropských společenství (Unie) při výkonu státní moci není zásadně důvodem pro překonání překážky věci pravomocně rozhodnuté (rei iudicatae). Temporální účinky rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 11. 12. 2007 ve věci C-161/06 jsou za takové situace omezeny pouze na zcela výjimečné případy závažného porušení základních práv účastníka. Jedině tehdy by s přihlédnutím ke konkrétním zjištěným okolnostem bylo podle judikatury možno pravomocné správní rozhodnutí zpochybnit a přiznat na jeho základě náhradu škody způsobené v důsledku porušení unijního (komunitárního) práva.


Stáhnout