Petr Šustek
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

K některým soukromoprávním aspektům povinného očkování aneb odpovídá vůbec někdo za případně způsobenou újmu na zdraví?

Jurisprudence 3/2017 Rubrika: Články Str.: 3-16

Klíčová slova: povinné očkování, odčinění újmy na zdraví, újma na zdraví vzniklá v důsledku povinného očkování, občanskoprávní odpovědnost státu

Abstrakt: Článek pojednává o právní úpravě povinného očkování a jeho soukromoprávních konsekvencích. Autor nejprve přibližuje vakcinační kontroverzi a věnuje se analýze judikatury Ústavního soudu ČR k povinnému očkování a posléze podrobně analyzuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci odpovědnosti za újmu vzniklou v důsledku povinného očkování. Vzhledem k tomu, že uvedené rozhodnutí aplikovalo právní úpravu účinnou do 31. 12. 2013, klade si článek za cíl reflektovat přístup Nejvyššího soudu ČR ve vztahu k platnému občanskému zákoníku, v němž pro odčinění újem na zdraví vzniklých v důsledku povinného očkování nenacházíme relevantní právní kvalifikaci. Z toho důvodu autor volá po novém právněpolitickém řešení odpovědnosti za újmu vzniklou v důsledku povinného očkování, např. ve formě pojištění. Za účelem představení možného řešení autor podává věcnou analýzu německé právní úpravy a navrhuje de lege ferenda postup pro Českou republiku.


Stáhnout