Pavel Ondřejek
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Inkorporační problém v právní filozofii: příspěvek k diskusím o vztahu práva k dalším společenským subsystémům

Jurisprudence 2/2020 Rubrika: Články Str.: 18–25

Klíčová slova: autonomie práva, jednota a diferencovanost práva, systémová teorie práva, inkorporační problém, transformace mimoprávních pojmů a koncepcí do práva

Abstrakt: Složitost společenského uspořádání v moderních státech a rostoucí množství právní regulace umožňuje vnímat stále více problémů souběžně z hlediska různých perspektiv. V tomto článku se pokusím navázat na debatu o inkorporaci morálky do práva a rozšířit ji o aktuální téma aplikace pojmů a koncepcí z jiných sociálních subsystémů v právu. Cílem článku bude pokusit se argumentovat, že podobná situace jako v případě práva a morálky nastává v případě interakce práva a jiných společenských subsystémů. Tento závěr následně vede k potřebě popsat tradiční inkorporační problém z jiného úhlu pohledu. Pokusím se argumentovat, že má-li si právo zachovat svoji autonomii, je potřeba vnímat inkorporační problém poněkud odlišným způsobem. Tento odlišný pohled shrnuji do teze o transformaci, nikoliv inkorporaci mimoprávních pojmů a koncepcí do práva.


Stáhnout