Jakub Valc
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Hodnotové pojetí a právní ochrana nenarozeného života v kontextu biomedicínského vývoje

Jurisprudence 4/2017 Rubrika: Články Str.: 14-23

Klíčová slova: lidský život, lidská přirozenost, nenarozené dítě, biomedicína, biomoc, náhradní mateřství

Abstrakt: Vlivem progresivního biomedicínského vývoje jsou již vědci delší dobu schopni ovlivňovat vývoj člověka v prenatálním období. S tím je spojena řada problémů nejen etického, ale také právního charakteru, které mají dopad do právního významu hodnoty lidského života a zachování jeho přirozenosti. Cílem tohoto článku bude poukázat na skutečnost, že zákonodárce není v různých aspektech schopen efektivně a pružně reagovat na pronikání genetických zásahů do stále více oblastí společenského života. Pozornost tak bude nejprve věnována výchozí otázce biologického, morálního a právního statusu nenarozeného dítěte, a to v kontextu právních regulací, které umožňují destruktivní zásahy do jeho podstaty a přirozeného vývoje. Následně se již zaměříme na filozoficko-právní analýzu problematiky biomoci a jejího potenciálu suplovat legislativní činnost zákonodárce, což se pokusíme v českém právním prostředí demonstrovat na aktuální a stále nevyřešené otázce náhradního mateřství.


Stáhnout