Tomáš Grygar
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Expropriace a práva třetích osob

Jurisprudence 2/2020 Rubrika: Články Str.: 26–39

Klíčová slova: vlastnické právo, vyvlastnění, práva třetích osob, správní řízení, věcná břemena

Abstrakt: Předkládaný příspěvek se věnuje problematice práv třetích osob v důsledku expropriace. V prvé řadě je hledána odpověď na otázku, jaká práva třetích osob v důsledku vyvlastnění zanikají a v jakém rozsahu. Obzvláště problematické je zkoumání této problematiky ve vztahu k právu stavby a některým zajišťovacím institutům. Následně se příspěvek podrobně zabývá otázkou účastenství třetích osob v řízení o vyvlastnění a náhradou za zánik práv třetích osob. Současná právní úprava v mnoha ohledech bohužel vykazuje deficity ústavního charakteru. Z toho důvodu je také předestřena řada řešení de lege ferenda.


Stáhnout