Hubert Smekal, Katarína Šipulová
Pracoviště autora: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Empirický právní výzkum

Jurisprudence 6/2016 Rubrika: Články Str.: 31-38

Klíčová slova: empirický právní výzkum, kvalitativní přístup, kvantitativní přístup, případová studie, law and politics

Abstrakt: Příspěvek si klade za cíl představit možnosti a meze empirického právního výzkumu, a to především na příkladech z oblasti práva a politiky. Text načrtává, proč by pro právníky bylo přínosné, kdyby se obeznámili se základy empirického výzkumu, a odkazuje na díla, která by mohla posloužit jako uvedení do problematiky. Právníci se často nejen ve výzkumu, ale také při tvorbě a aplikaci právních předpisů dostávají do kontaktu se světem mimo samotný právní systém, proto by se měli snažit o pochopení základních principů společenskovědního výzkumu, který má v poznávání společenské reality dlouhou tradici. Text dále poukazuje na nezastupitelnou roli právních expertů ve výzkumu týkajícím se práva. Článek upozorňuje na přednosti a limity kvalitativních a kvantitativních přístupů ke zkoumání a načrtává, jakým směrem by se mohl empirický právní výzkum v budoucnu ubírat.


Stáhnout