Klára Hamuľáková
Pracoviště autora: Právnická fakulta Univerzity Palackého

Druhy rozhodnutí vydávaných v hromadném soudním řízení a jejich náležitosti

Jurisprudence 4/2023 Rubrika: Články Str.: 16-24

Klíčová slova: hromadné soudní řízení, rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí

Abstrakt: Příspěvek se věnuje rozhodnutím vydávaným v hromadných soudních řízeních. Zaměřuje se přitom na druhy rozhodnutí a jejich náležitosti a tyto porovnává s rozhodnutími vydávanými v individuálních soudních řízení. To vše na pozadí evropské legislativy a dokumentů věnujících se kolektivním soudním řízením [Doporučení Komise ze dne 11. června 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie 2013/396/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES a Modelová evropská pravidla civilního procesu], německého vládního návrhu zákona o vymáhání práv spotřebitelů a navrhované české právní úpravy v zákoně o hromadném řízení. Autorka si klade otázky, jaké specifické druhy rozhodnutí se objevují v hromadném soudním řízení a jaký je jejich účel, jaké zvláštní druhy rozhodnutí známé z individuálního soudního řízení je možné aplikovat i v hromadných soudních řízeních a zda mají pro hromadná řízení nějaký specifický význam. Co se týče náležitostí rozsudku, je předmětem zkoumání otázka, jaké zvláštní požadavky vyplývají ze specifické povahy hromadného soudního řízení pro obsah rozhodnutí, zejm. pak jeho výrok?


Dostupné v ASPI logo ASPI Stáhnout