Hans Jürgen Sonnenberger
Pracoviště autora: Mnichovská univerzita

Dílčí reforma francouzského Code civil

Jurisprudence 4/2018 Rubrika: Články Str.: 3–11

Klíčová slova: Code civil, reforma, historie, smluvní právo, právní jednání, právní skutečnosti, dokazování, dobré mravy, dobrá víra, culpa in contrahendo, zastoupení, veřejný pořádek, omyl, mimosmluvní závazky

Abstrakt: Stručný analytický přehled zásadní reformy francouzského občanského zákoníku, k němuž došlo nikoliv zákonem, ale nařízením prezidenta. Cílem reformy je modernizace, zjednodušení a zdokonalení mnohdy zastaralých a nefunkčních předpisů více než 200 let starého Code civil. Zčásti došlo k vytvoření nových pravidel, zčásti byla zapracována existující soudní praxe, zčásti byla dosavadní úprava převzata do nového znění. Zmizely některé instituty jako kauza coby předpoklad platnosti smlouvy nebo zásada dobrých mravů. Nová je např. úprava předsmluvní odpovědnosti či úprava omylu. Nyní se očekává druhá část reformy, jež by měla novelizovat deliktní a kvazideliktní právo.


Stáhnout