Pavel Mates | Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Co s nicotným správním rozhodnutím

Jurisprudence 6/2015 Rubrika: Diskuse Str.: 39-42

Klíčová slova: nicotnost, správní řád, dotváření práva, justiční aktivismus

Abstrakt: Nicotnost je institutem, který je od roku 2004 součástí českého právního řádu. Přesto stále vyvolává otazníky. Při jeho aplikaci sahají soudy někdy až k tomu, co je označováno jako dotváření práva. Judikatura zde dospěla, v úsilí nastavit rychlé řešení, až k závěru, který znamená popření samotné podstaty nicotnosti. V této souvislosti se otevírá otázka, kam až může soudcovský aktivismus dospět. Zda nedochází k narušení principů dělby moci, když moc soudní fakticky zasahuje do oblasti moci zákonodárné. Dále pak, nakolik je ohrožena předvídatelnost práva? Protože vrcholné soudní instance mohou přímo pozměňovat obsah právních předpisů a tím narušovat jejich systém smysl, který byl jejich přijetím sledován, což může činit vlastně nekontrolovatelně.


Stáhnout